Narzędzia kampanii:

  1. Konferencja prasowa inaugurująca działania
  2. Materiały prasowe i promocyjne dla samorządów. Samorządy otrzymają opracowane materiały prasowe na temat zagadnień ograniczenia dostępności alkoholu i reklamy tak, aby mogły je przekazać swoim lokalnym mediom.
  3. Materiał promocyjny dla gmin dotyczący zagadnień dostępności i reklamy do zamieszczenia na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
  4. Przygotowanie i dystrybucja publikacji do każdego samorządu gminnego. Broszura będzie zawierała przegląd literatury światowej na temat zależności pomiędzy dostępnością alkoholu oraz reklamą alkoholu a wielkością jego spożycia, a także będzie wskazywała na działania, jakie zgodnie z prawem mają obowiązek podejmować gminy w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz w zakresie nielegalnej reklamy napojów alkoholowych. Będzie to swego rodzaju praktyczny przewodnik do ograniczenia dostępności alkoholu w gminie i mieście. Odbiorcami tej publikacji będą gminy, a szczególnie przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
  5. Przygotowanie i przekazanie broszur dla każdego radnego. Ta publikacja będzie stanowiła krótszą wersję zagadnień omówionych w pierwszej broszurze i będzie zaadresowana do wszystkich radnych w Polsce. To oni decydują ostatecznie o kształcie lokalnej polityki wobec alkoholu i należy ich do tego przygotować. Skrótowe przedstawienie treści ma na celu skuteczne, zrozumiałe dotarcie do radnych w Polsce oraz wyjaśnienie ww. kwestii i zachęcenie ich do podejmowania działań zarówno legislacyjnych, jak i informacyjno-edukacyjnych zmierzających do zmniejszania spożycia alkoholu poprzez ograniczenie jego dostępności oraz ograniczenie lub wyeliminowanie jego nielegalnej reklamy.
  6. Konkurs dla gmin, które wykażą się inwencją w komunikowaniu tego zagadnienia w różnych miejscach i w różnych formach - Social Media, strona internetowa, wśród mieszkańców gminy, wśród radnych itp.
  7. Dwie ogólnopolskie konferencje dla samorządów gminnych, podsumowujące działania w ramach kampanii.

Do każdej gminy zostanie wysłany pakiet zawierający materiały przygotowane w ramach działań edukacyjnych - broszury oraz materiały prasowe, a także list informujący o uruchomieniu działań edukacyjnych w całej Polsce. Dodatkowo Centrum Prasowe będzie w kontakcie bieżącym z samorządami gminnymi w sprawach prowadzenia przez nich działań promujących temat w lokalnej prasie.